Pravidlá súťaže Servind 30 rokov

Je čas hrať s nami o 30 cien

Oslávte s nami 30 rokov nášho pôsobenia na trhu a zasúťažte si o ceny za viac ako 3000 EUR.

Súťaž začína 1. 11. 2023 o 8:00 hod. a máte možnosť sa do súťaže zapojiť do 8. 12. 2023 do 14,30 hod.

Pravidlá súťaže sú jednoduché. Nakúpte v už avizovanom období od 1. 11. 2023 do 8. 12. 2023 tovar z nášho sortimentu vo výške minimálne 150 EUR bez DPH a zaraďte sa do zlosovania o 30 hodnotných cien.

Na dodacom liste, spĺňajúcom vyššie uvedené podmienky nájdete unikátny súťažný kód. Súťažný kód spoločne s kontaktnými informáciami zaregistrujete na internetovej stránke servind.sk/sutaz30rokov. Bližšie informácie k pravidlám súťaže nájdete v priloženom dokumente „Podmienky účasti a súťaže Servind 30 rokov“.   

Zlosovanie prebehne 11. 12. 2023. Mená všetkých výhercov zverejníme na našich webových stránkach.

Veľa šťastia v súťaži.

Váš Servind

PODMIENKY ÚČASTI A SÚŤAŽE "SERVIND 30 ROKOV" ORGANIZOVANEJ SPOLOČNOSŤOU SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

 1. ORGANIZOVANIE SÚŤAŽE
  • Organizátorom súťaže “SERVIND 30 ROKOV” (ďalej len “Súťaž") je obchodná spoločnosť SERVIND SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pivovarská 892/92, 019 01 Ilava, IČO: 31600760, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2557/R (ďalej len „Usporiadateľ”).
  • Súťaž je Usporiadateľom organizovaná v rámci propagácie značky SERVIND a jej výrobkov, pri príležitosti oslavy 30 rokov od jej založenia.
  • Súťaž prebieha v súlade s pravidlami stanovenými v tomto dokumente a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
  • Tieto Podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje túto Súťaž vo vzťahu k súťažiacim; akékoľvek výňatky z týchto Podmienok, či skrátené podmienky Súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto Súťaže.

 

 1. PODMIENKY ÚČASTI
  • Podmienkou účasti v Súťaži je, okrem formálneho prihlásenia, jednorázový odber tovaru zo sortimentu Usporiadateľa v konečnej cene, t.j. po všetkých zľavách, vo výške najmenej 150,- Eur bez DPH, ktorý bude uskutočnený v dobe konania Súťaže.
  • Pre účely týchto Podmienok a Súťaže sa Súťažiacim rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa v dobe trvania Súťaže zaregistruje v súťažnej sekcii na webových stránkach Usporiadateľa servind.sk/sutaz30rokov (ďalej len „Stránky”), ktorá je staršia ako 18 rokov, a ktorá v rámci svojej registrácie uvedie:
 • pravdivé identifikačné a/alebo kontaktné údaje o svojej osobe aspoň v rozsahu meno, priezvisko, mobilné číslo a e-mailová adresa s tým, že Súťažiaci v rámci svojej registrácie môže uviesť i ďalšie, najmä kontaktné údaje, a to najmä za účelom kontaktovania v prípade výhry, alebo za iným účelom uvedeným v Podmienkach, a súčasne
 • alfanumerický kód, ktorý bol náhodne generovaný z informačného systému Usporiadateľa a bol vytlačený na každom dodacom liste, ktorý (čo do ceny dodaného tovaru) spĺňa podmienky Súťaže.
  • Z účasti na Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k Usporiadateľovi, ich rodinní príslušníci, či osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
  • Z jedného dodacieho listu, na jeden súťažný alfanumerický kód, smie prebehnúť len jedna registrácia do Súťaže. V prípade opakovanej registrácie na jeden súťažný kód platí vždy len prvá registrácia.
  • Súťažiaci budú identifikovaní na základe osobných údajov poskytnutých pri registrácii. Usporiadateľ automaticky zo Súťaže vylúči všetkých účastníkov Súťaže, ktorí neposkytnú pravdivé údaje.
  • Súťažiaci svojou registráciou na Stránkach potvrdzuje, že sa úplne zoznámil s obsahom týchto Podmienok a tieto Podmienky akceptuje. V prípade porušenia Podmienok zo strany Súťažiaceho Súťažiaci stráca právo na ďalšiu účasť v Súťaži, ako i na prípadné udelenie Výhernej ceny.

 

 1. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

3.1. Súťaž sa bude konať od 1.11.2023 od 8,00 hod. do 8.12.2023 do 14,30 hod..

3.2. Registrácie osôb, ktoré boli dokončené v časovom rozmedzí uvedenom v predchádzajúcom odstavci, sa budú Súťaže zúčastňovať.

 

 1. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE, VÝHERNÉ CENY
  • Výhernými cenami sú:

 

 1. cena - Hodinky Apple Watch Ultra
 2. cena – iPhone 12 64GB blue
 3. cena – NESPRESSO kávovar Zenius + náplne
 4. cena - Striekacia pištoľ SATAjet B HVLP DIGITAL, tryska WSB RPS, edícia SIXTIES
 5. cena – Akumulátorová brúska MIRKA AROS-B 150NV 32mm, zdvih 5,0
 6. cena – Striekacia pištoľ SATAjet 5000 B HVLP, tryska WSB RPS, otočný kĺb
 7. cena - Elektrická brúska MIRKA DEROS 680CV 150 mm, zdvih 8 mm 
 8. cena - Excentrická brúska FESTOOL ETS 150/5 EQ 230V
 9. cena – Motorový olej CASTROL 60 L, LongLife III 5W-30
 10. cena - BAHCO gola sada
 11. cena – Kávovar NESPRESSO Vertuo Next Premium
 12. cena – Tablet LENOVO Yoga Smart
 13. cena - Aku vŕtačka MILWAUKEE M12 bez príklepu
 14. cena – SODASTREAM black
 15. cena - Balíček produktov LOCTITE + TEROSON
 16. cena – SATA reproduktor
 17. cena - Balíček čistiacich prostriedkov
 18. cena - Balíček autokozmetiky FLOWEY + softshellová vesta
 19. cena - Motorový olej CASTROL 1 L, LongLife III 5W-30
 20. cena – Balíček telovej kozmetiky HENKEL
 21. cena - Gril set SATA + vak
 22. cena - Vesta s logom SERVIND
 23. cena - Tankovacia karta v hodnote 50 EUR
 24. cena - Fitness hodinky SATA
 25. cena – Mikina MIRKA + model auta
 26. cena – Termoska + hrnček s logom SERVIND
 27. cena - Montérkové nohavice + tričko s logom STANDOX
 28. cena - Piknikový kôš + hrnček s logom SERVIND
 29. cena - Reproduktor s logom SERVIND + model auta
 30. cena - Set oblečenia /tričko + šiltovka/ s logom SERVIND

 

(ďalej len „Výherné ceny” alebo „Výhry“) Všetky Výherné ceny sú uvedené vrátane DPH a ich uvedená výška zodpovedá odporúčaným predajným cenám.

 • Vyhodnotenie Súťaže prebehne zlosovaním registrovaných Súťažiacich, ktoré sa uskutoční na princípe náhody, za účasti zástupcov Usporiadateľa a ním prizvaného notára.
 • Usporiadateľ zverejní výsledky zlosovania na Stránkach dňa 12.12.2023, pričom Súťažiacich – výhercov označí krstným menom a priezviskom.
 • O prípadnej výhre Usporiadateľ informuje Súťažiaceho-výhercu e-mailom za použitia kontaktných údajov uvedených Súťažiacim-výhercom v rámci registrácie, a to do piatich (5) pracovných dní od skončenia Súťaže (ďalej len „Oznámenie”).
 • Súťažiaci-výherca potvrdí Usporiadateľovi doručenie Oznámenia a svoj záujem o prevzatí Výhernej ceny do piatich (5) nasledujúcich pracovných dní od doručenia Oznámenia. Pokiaľ Súťažiaci-výherca nezareaguje na Oznámenie počas lehoty stanovenej v tomto odstavci, prípadne Výhernú cenu k výzve Usporiadateľom neprevezme, na Výhernú cenu stráca nárok.
 • Usporiadateľ zo Súťaže vylúči akéhokoľvek Súťažiaceho, ktorému sa v súlade s odst. 4.4. nepodarí doručiť Oznámenie z dôvodu, že osobné údaje poskytnuté v rámci registrácie sú podvodné, nesprávne či neúplné alebo ktorý z akéhokoľvek dôvodu nespĺňa podmienky účasti stanovené v týchto Podmienkach. Usporiadateľ nenesie nijakú zodpovednosť za situácie vyplývajúce z nesprávnosti údajov poskytnutých Súťažiacim. 
 • K odovzdaniu jednotlivých Výherných cien Súťažiacim-výhercom dôjde na základe vzájomnej dohody medzi Usporiadateľom a Súťažiacim-výhercom. Výherné ceny nie sú Súťažiacim zasielané. V prípade pochybnosti o totožnosti Súťažiaceho-výhercu je Usporiadateľ oprávnený požadovať od Súťažiaceho-výhercu predloženie preukazu totožnosti k nahliadnutiu.
 • Výhry v Súťaži nie sú právne vymáhateľné. Súťažiaci nemôže požadovať peňažné plnenie výmenou za súťažnú výhru. Právo Súťažiaceho-výhercu na získanú cenu je neprevoditeľné. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výherné ceny výhernými cenami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výherných cien v prípade, že mu výherné ceny nebudú dodané tak, aby mohli byť Súťažiacim-výhercom vydané v súlade s týmito Podmienkami.
 • Usporiadateľ nie je zodpovedný za plnenie tretích osôb. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek vady, či chyby Výhry ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním (realizáciou) Výhry. Reklamácia Výhry je vylúčená. Usporiadateľ neposkytuje záruku na Výhru. Záručné a ďalšie podmienky vzťahujúce sa k Výhram sa riadia podmienkami ich výrobcov alebo dodávateľov.

 

 1. ZDANENIE, VÝDAJE

Akúkoľvek povinnosť platby dane z príjmu spojenú s výhernými Cenami nesie Usporiadateľ.  Okrem odovzdania Ceny, ako je popísané vyššie a vyrovnania daňových povinností výslovne uvedených v tomto dokumente, nenesie Usporiadateľ akúkoľvek ďalšiu zodpovednosť.   

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE
  • Svojou registráciou v Súťaži Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR)  svoj súhlas so spracovaním Súťažiacim poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) zo strany Usporiadateľa v postavení správcu (prevádzkovateľa) osobných údajov, a to pre účely Súťaže, najmä v súvislosti s účasťou v Súťaži, registráciou do Súťaže, vyhodnotením Súťaže, vyhlásením výhercov Súťaže, zverejnením výhercov Súťaže, odovzdaním výhry,  a pre marketingové účely. Súčasne udeľuje Usporiadateľovi svoj súhlas so zverejnením týchto osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko najmä pre účely vyhlásenia výhercov na Stránkach.
  • Svojou registráciou v Súťaži Súťažiaci potvrdzuje, že vyššie uvedený súhlas udeľuje dobrovoľne, na základe riadneho vysvetlenia, pričom tento súhlas udeľuje po dobu trvania Súťaže a po dobu 3 (slovom: troch) rokov od skončenia Súťaže.  Svojou registráciou v Súťaži Súťažiaci zároveň potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil najmä s právami dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov, najmä v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR). 
  • Súťažiaci ďalej výslovne súhlasí s tým, že vyššie uvedené osobné údaje môže Usporiadateľ poskytnúť osobám, ktoré pre Usporiadateľa spracovávajú osobné údaje. Informácie o identite týchto subjektov oznámi Usporiadateľ Súťažiacemu na vyžiadanie.
  • Súťažiaci môže odvolať vyššie uvedený súhlas alebo požadovať zmenu osobných údajov písomne na nasledujúcej adrese Usporiadateľa: SERVIND SLOVAKIA s.r.o., Pivovarská 892/92, 019 01 Ilava.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže vrátane zmeny Podmienok či Výherných cien, ďalej vrátane obmedzenia, odloženia, prerušenia alebo úplného zrušenia Súťaže, a to i bez udania dôvodov. Zrušenie Súťaže alebo jej zmeny sú účinné okamihom zverejnenia na internetových stránkach servind.sk/sutaz30rokov.
  • Úplné Podmienky a ďalšie informácie o Súťaži sú počas konania k dispozícii na internetových stránkach servind.sk/sutaz30rokov.
  • Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za technické problémy, výpadky či blokácie Stránok.
  • Súťaž sa v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) považuje za hru, ktorú Usporiadateľ organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v týchto Podmienkach.

 

V Ilave dňa ­­­1. 11. 2023

 

 

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

Pivovarská 892/92

019 01 Ilava

IČO: 31600760

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2557/R

 

 

Nastavenie súkromia a cookies 🍪

Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti, súbory cookies.

 

Nasledujúcou voľbou súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie