Certifikáty

Spoločnosť Servind je od roku 2004 držiteľom certifikátu kvality akosti ISO 9001 s českou i medzinárodnou akreditáciou, ktorý je zárukou, ale zároveň i záväzkem, pre neustály proces zvyšovania kvality všetkých poskytovaných produktov a služieb.

 

V roku 2007 úspešne prebehla certifikácia na životné prostredie ISO 14001. Spoločnosť sa tak zaviazala k dlhodobému zlepšovaniu životného prostredia a prevenciu znečistenia. V oblasti životného prostredia sa drží motta: „Sme neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a uvedomujeme si, ako spolupôsobíme na naše okolie a zamestnancov. Myslíme si, že i malý vplyv na životné prostredie má význam."

 

Servind je držiteľom certifikátov pre záručný a pozáručný servis dodávaných produktov.

 

Spoločnosť je taktiež významným členom združenia SISA, SAČR a ČAOK.

 

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

Spoločnosť SERVIND s.r.o. je dovozcom a distribútorom autoopravárenských lakov, priemyslových lakov, príslušenstva pre lakovne, servisnej a garážovej techniky.

 

Na českom a slovenskom trhu pôsobíme od roku 1992 a patríme medzi popredných dodávateľov v uvedenom odbore. Na ceste k súčasnej pozícii a s cieľom trvalého skvalitňovania poskytovaných služieb sme prešli niekoľkými dôležitými momentami a vývojovými etapami. Aby sme boli našim zákazníkom nablízku, bola vybudovaná distribučná sieť pokrývajúca 100% územia Českej republiky. Na trhu Slovenskej republiky pôsobíme prostredníctvom dcérskej spoločnosti SERVIND SLOVAKIA s.r.o., založenej v roku 1993.

 

Medzi našich stálych zákazníkov patria stovky autolakovní a autoservisov. Nami dodávané produkty pre autoopravárenstvo sú schválené všetkými výrobcami a oficiálnymi dovozcami automobilov pôsobiacich v ČR. Oblasť pôsobnosti našej spoločnosti sa však taktiež dynamicky rozširuje i do oblasti výroby automobilov a subdodávateľského odvetvia automobilového priemyslu. V súvislosti so zavedením širokého spektra priemyselných lakov do sortimentu sú neoddeliteľnou súčasťou štruktúry našich klientů i významné priemyselné podniky.

 

Zvoliť SERVIND znamená nielen získať prístup k vysoko kvalitným výrobkom a najpokrokovejším technológiám, ale predovšetkým získať i širokú škálu služieb na vysokej profesionálnej úrovni. Prednosťou našej spoločnosti je komplexnosť ponuky – možnosť odberu a dodávok všetkých potrieb z jedného miesta a poskytovanie služieb šitých na mieru konkrétnemu zákazníkovi. Pre našich zákazníkov organizujeme vo vlastnom informačnom centre pravidelné školenia a semináre, ktoré prispôsobujeme ich špecifickým potrebám a požiadavkám a zároveň odovzdávame informácie o pokrokových technologických postupoch a najnovších produktoch. Poskytujeme odborný poradenský servis zahrňujúci napr. odporúčanie použitia optimálnych lakovacích materiálov a postupov, technického vybavenia a hospodárného procesu lakovania, poskytovania koloristického servisu, pomoc pri riešení ekologických otázok a bezpečnosti práce ai. Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je i odborný a rýchlý servis všetkého náradia a zariadenia zo sortimentu našej spoločnosti.

 

Svojou činnosťou chceme spolu s našimi zahraničnými dodávateľmi prispievať k tomu, aby sa naši zákazníci dostali na európsku úroveň. Našim cieľom je zaistiť v úzkom partnerstve špičkovú kvalitu autoopravárenského a priemyselného lakovania a vytvárať priestor pre väčšiu profitabilitu. K tomu nám ako vodítko slúžia tieto hlavné princípy:

 

 • spoliehame na kompetentnosť a zaujatie všetkých zamestnancov
 • opierame sa o know-how a odbornosť medzinárodne uznávaných firiem a ich portfólia produktov
 • poskytujeme služby orientované na zákazníka a prispôsobujeme ich jeho potrebám
 • hlásime sa k ochrane životného prostredia a zdravia lakovačov

 

Veľmi si vážime spoluprácu s našimi odberateľmi. Naším záujmom je nadviazať, rozšíriť a upevniť vzájomné vzťahy so všetkými partnermi. Stále sa snažíme zvyšovať výkonnosť spoločnosti a ekonomickú úspešnosť, tak aby sme i v budúcnosti zaujali popredné miesto na tuzemskom trhu a získali tak výhodnú pozíciu na trhu oproti konkurencii. To nás núti k neustálemu zlepšovaniu managementu kvality, aby boli k plnej spokojnosti zákazníkov rýchlo a efektívne uspokojované ich požiadavky. Zaväzujeme sa, že budeme trvale podporovať všetky procesy, ktoré povedú k zvyšovaniu efektívnosti systému managementu kvality, plneniu jeho požiadaviek, plneniu politiky a cieľov kvality a rozvoju partnerských vzťahov, lebo vo všetkom, čo robíme, stojí na prvom mieste spokojný zákazník. Všetko, čo robíme, robíme s dôrazom na jeho prospech.

 

Spoločnosť SERVIND s.r.o. vždy dbá na dodržiavanie právnych požiadaviek a ďalších environmentálnych štandardov, ktoré sú základom systému environmentálneho managementu. Potvrdením svojho pozitívneho prístupu a zodpovednej environmentálnej politiky sa spoločnosť zaviazala k dodržiavaniu štandardov a princípov v rámci ISO 14001:2015. Pravidelné preskúmavanie politiky životného prostredia a sledovania najnovších trendov má za cieľ neustále zlepšovanie ochrany životného prostredia.

 

Hlavné body environmentálnej politiky:

 

 • Prevencia/Pripravenosť
 • Efektivita
 • Ochrana životného prostredia
 • Udržateľnosť
 • Dodržujeme a napĺňame všetky aplikovateľné požiadavky platných právnych a iných noriem so systémom riadenia kvality, rolvnako ako požiadavky vyplývajúce z rozhodnutia orgánov štítnej správy, ktoré majú vzťah k tomuto systému.
 • Usilujeme o minimalizáciu negatívnych dopadov vlastných činností, používaných materiálov a služieb na životné prostredie.
 • Spoločnosť sa snaží efektívne hospodáriť s energiami i vodnými zdrojmi a aktívne pristupuje k riadeniu materiálových zdrojov i znižovaniu odpadov z vlastnej činnosti. Preferujeme dodávateľov, ktorí dbajú na znižovania spotreby prírodných neobnoviteľných surovín a aktívne pristupujú k otázkam životného prostredia s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť.
 • Dôsledne kontrolujeme technický stav, spotreby energií a emisie všetkých budov, vybavenia, technológií, služobných automobilov, manipulačných prostriedkov a zvažujeme aspekty ich vplyvu na životné prostredie pri ich obstarávaní. (Obnoviteľné zdroje, energetická efektivita, skleníkové plyny, odpady, znečistenie odpadových vôd, celkovú udržateľnosť i prípadné ďalšie vplyvy na životné prostredie). 
 • Preventívne predchádzame havarijným situáciám, ktoré môžu nepriaznive ovplyvniť životné prostredie.
 • Pravidelne prehlbujeme informovanosť našich zamestnancov o ochrane životného prostredia a o dopadoch ich činnosti na životné prostredie.
 • Poskytujeme dostatočné finančné, materiálne i organizačné podmienky pre účinné a efektívne fungovanie systému riadenia kvality a jeho zlepšovania.
 • V súčinnosti s našimi dodávateľmi a partnermi sa dlhodobo snažíme na trh uvádzať výrobky, ktoré majú menší negatívny vplyv na životné prostredie, a to najmä s ohľadom na skleníkové plyny, emisie/VOC, kvalitu vody, žiadnu alebo zníženú spotrebu neobnoviteľných zdrojov i na odpady. Uvádzame na trh vybavenie a technológie s menšou energetickou náročnosťou a poskytujúce benefity v rámci dlhodobej udržateľnosti.
 • Poskytujeme našim zákazníkom všetky potrebné informácie o bezpečnom používaní, preprave, skladovaní a likvidácii dodávaných výrobkov, a to najmä o ich vlastnostiach vo vzťahu na životné prostredie, ochranu zdravia a dlhodobej udržateľnosti.
 • Posilujeme povedomie o spoločnosti ako o organizácii chrániacej životné postredie.


Enviromentálna politika spoločnosti SERVIND s.r.o. vychádza z vlastnej iniciatívy, znalosti problematiky týkajúcej sa vplyvu svojej činnosti, znalostí výrobných procesov i produktov a technológií uvádzaných na trh, a to vrátane riadiacich schopností vrcholového managementu a všetkých pracovníkov, ktorí môžu ovplyvniť dopady všetkých našich činností na životné prostredie.

Nastavenie súkromia a cookies 🍪

Webové stránky používajú k poskytovaniu služieb personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti, súbory cookies.

 

Nasledujúcou voľbou súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie